no es no

music: Osvaldo Supino

director: Vera Kuznetsova

cinematography: Andrei Zaitcev

 

Osvaldo Supino – No Es No